Berikut ini adalah beberapa kosakata dari bahasa asing yang diserap menjadi kosakata Mandarin (Putonghua).

Sha fa (sofa)
Mai dang lao (McDonald)
Ken de ji (Kentucky fried chicken)
Ke kou ke le (coca cola)
Bai shi ke le (pepsi cola)
Mei nian da (Mirinda)
Qi shi (Seven up)
Fan da (Fanta)
Xue bi (Sprit)
Lei da (radar)
Fen si (fans)
Ka fei (kopi)
Tan ke (tank)
Qiao ke li (chocolate)
Yin te wang (internet)
Bi sheng ke (Pizza hut)
Ke long (cloning)
Ji yin (gen)
Bai lan di (Brandy)
Ai zi bing (aids/HIV)
Hai luo yin (heroin)
Bu ding (puding)
Ben chi (Mercedez Benz)
Bi ji ni (bikini)
Luo ji (logic)
Lang man (romantic)
Nuo ji ya (Nokia)
Xi men zi (Siemens)
Suo ni ai li xin (Sony Ericsson)
Mang ji (Ben Q)
Dai er (Dell)
Fa la li (Ferari)
San xing (Samsung)
Wo er wo (Volvo)
Que chao (Nestle)
Da neng (Danone)
Ba shi (bus)
De shi (taxi)

Iklan